Max Variant CZ

Max Variant CZ, otevřený podílový fond (dříve CREDITAS Smíšený CZ) je speciálním investičním fondem kolektivního investování ve formě otevřeného podílového fondu

Podílové listy


Aktuální hodnota cenného papíru

k datu 11. 7. 2024

1,0685 Kč

Kumulativní výkonnost

k datu 11. 7. 2024

1 měsíc 1,64 %
3 měsíce 1,87 %
6 měsíců 4,55 %
1 rok 6,72 %
od vzniku 6,85 %
Zobrazit
Graf

UPOZORNĚNÍ: Hodnota NAV byla schválena depozitářem fondu, společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a v souladu se statutem fondu zveřejněna na stránkách fondu www.creditasis.cz. Výkonnost je uváděna v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

ISIN investičních akcií:

CZ0008477502

Min. jednorázová investice:

5 000 Kč

Min. objem pravidelné investice:

500 Kč

Minimální objem odkupu:

není stanoven; přirozeně jde o 1 ks podílového listu

Vstupní poplatek:

0,0 % z hodnoty vydávaných podílových listů

Výstupní poplatek:

0,0 % z hodnoty vydávaných podílových listů

Celková nákladovost (TER):

2,50 %

Strategie, cíle a investice


Cílem Max Variant CZ, otevřený podílový fond je prostřednictvím kombinací investic do akcií a dluhopisů, doplněné ve vhodných případech o některé cenné papíry vydávané investičními fondy dosahovat vyššího výnosu, než jaký je běžný a obvyklý u dluhopisového, nebo peněžního trhu. 

Max Variant CZ je speciálním investičním fondem kolektivního investování ve formě otevřeného podílového fondu. Smíšený charakter podílového fondu umožňuje v rámci limitů definovaných statutem fondu lépe reflektovat podmínky – výnosnost a rizikovost různých investičních nástrojů - aktuálně panujících na kapitálovém a peněžním trhu.

Max Variant CZ je fondem českých aktiv, ve smyslu měny a ve smyslu výběru investičních nástrojů. Investice jsou nakupovány v českých korunách a fond tak nepodléhá měnovému riziku. Výběr investic do portfolia fondu probíhá z investičních nástrojů dostupných na českém kapitálovém a peněžním trhu.

Struktura majetku
v % k 11. 7. 2024

Graf

Strategie, cíle a investice

Cílem Max Variant CZ, otevřený podílový fond je prostřednictvím kombinací investic do akcií a dluhopisů, doplněné ve vhodných případech o některé cenné papíry vydávané investičními fondy dosahovat vyššího výnosu, než jaký je běžný a obvyklý u dluhopisového, nebo peněžního trhu. 

Max Variant CZ je speciálním investičním fondem kolektivního investování ve formě otevřeného podílového fondu. Smíšený charakter podílového fondu umožňuje v rámci limitů definovaných statutem fondu lépe reflektovat podmínky – výnosnost a rizikovost různých investičních nástrojů - aktuálně panujících na kapitálovém a peněžním trhu. Max Variant CZ je fondem českých aktiv, ve smyslu měny a ve smyslu výběru investičních nástrojů. Investice jsou nakupovány v českých korunách a fond tak nepodléhá měnovému riziku. Výběr investic do portfolia fondu probíhá z investičních nástrojů dostupných na českém kapitálovém a peněžním trhu.

Struktura majetku
v % k 11. 7. 2024

Graf

Název podfondu:

Max Variant CZ, otevřený podílový fond

Typ fondu:

speciální fond smíšený

Investiční horizont:

min. 5 let 

Datum založení:

9. 1. 2023 

Cenný papír:

podílové listy

Administrátor:

Conseq Funds investiční společnost, a.s. 

Obhospodařovatel:

CREDITAS investiční společnost a.s.

Distributor:

Banka CREDITAS a.s.

Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Auditor:

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o..

Měna:

Kč 

Základní dokumenty


Informační materiály


Čtvrtletní zpráva


Finanční výsledkyDůležité upozornění

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností CREDITAS investiční společnost a.s. (dále jen "Investiční společnost") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení mají pouze informativní charakter a obsahují pouze základní přehled, jejich účelem není nahradit statut. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. Potencionální investoři by měli zvážit rizika vyplývající z investičních cílů podfondů, tak jak jsou uvedena v jejich příslušném dodatku ke statutu Fondu, která se odráží zejména v doporučeném investičním horizontu, jakož i poplatcích a nákladech příslušného podfondu. Toto sdělení bylo připraveno s náležitou pečlivostí a pozorností, Investiční společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací uvedených v tomto sdělení není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. 

Podrobné informace nalezne každý investor ve Statutu Fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID), které jsou dostupné v českém jazyce v elektronické verzi na http://www.creditasis.cz. 

Investiční společnost výslovně upozorňuje, že ve vztahu k Bance CREDITAS a.s., která zajišťuje distribuci investičních akcií, je osobou se zvláštním vztahem ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 21/1992 Sb., o bankách. 


Chci investovat do fondu
Max Variant CZ

Bližší podrobnosti o tom, jak snadno začít investovat do investičního fondu Max Variant CZ se dozvíte na stránce mám zájem, která je na webu distributora Banky CREDITAS a.s.