Max Úrok

Max Úrok, otevřený podílový fond investuje do likvidních investičních nástrojů.

Podílové listy

Aktuální hodnota cenného papíru

k datu 15. 5. 2024

1,0785 Kč

Kumulativní výkonnost

k datu 15. 5. 2024

1 měsíc 0,07 %
3 měsíce 0,39 %
6 měsíců 4,27 %
1 rok 8,32 %
od vzniku 7,85 %
Zobrazit
Graf

Upozornění: Hodnota NAV byla schválena depozitářem fondu, společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., a v souladu se statutem fondu zveřejněna na stránkách fondu www.creditasis.cz. Výkonnost je uváděna v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

ISIN cenných papírů:

CZ0008477387

Vstupní poplatek:

0,0 % z hodnoty vydávaných podílových listů

Výstupní poplatek:

0,0 % z hodnoty vydávaných podílových listů

Celková nákladovost (TER):

1,80 % p.a.

Strategie, cíle a investice


Max Úrok, otevřený podílový fond je speciálním investičním fondem kolektivního investování ve formě otevřeného podílového fondu.

Cílem fondu je prostřednictvím a kombinací investic do likvidních investičních nástrojů, zejména bankovních vkladů, repo operací, nástrojů peněžního trhu a dluhopisů překonávat průměrné výnosy depozitních bankovních produktů.

Strategie, cíle a investice

Max Úrok, otevřený podílový fond je speciálním investičním fondem kolektivního investování ve formě otevřeného podílového fondu.

Cílem fondu je prostřednictvím a kombinací investic do likvidních investičních nástrojů, zejména bankovních vkladů, repo operací, nástrojů peněžního trhu a dluhopisů překonávat průměrné výnosy depozitních bankovních produktů.

Název fondu:

Max Úrok, otevřený podílový fond

Typ fondu:

otevřený podílový fond

Investiční horizont:

1 rok

Datum založení:

17. 8. 2022

Cenný papír:

Podílové listy

Měna:

Kč 

Auditor:

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o..

Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Administrátor:

Conseq Funds investiční společnost, a.s. 

Obhospodařovatel:

CREDITAS investiční společnost a.s.

Základní dokumenty


Finanční výsledkyDůležité upozornění

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností CREDITAS investiční společnost a.s. (dále jen "Investiční společnost") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení mají pouze informativní charakter a obsahují pouze základní přehled, jejich účelem není nahradit statut. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. Potencionální investoři by měli zvážit rizika vyplývající z investičních cílů podfondů, tak jak jsou uvedena v jejich příslušném dodatku ke statutu Fondu, která se odráží zejména v doporučeném investičním horizontu, jakož i poplatcích a nákladech příslušného podfondu. Toto sdělení bylo připraveno s náležitou pečlivostí a pozorností, Investiční společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací uvedených v tomto sdělení není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti.

Podrobné informace nalezne každý investor ve Statutu Fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID), které jsou dostupné v českém jazyce v elektronické verzi na http://www.creditasis.cz.


Chci investovat do fondu
Max Úrok

Podílové listy Max Úrok, otevřeného podílového fondu lze pořídit výhradně online v aplikaci Max Invest.

Stáhněte si Max Invest aplikaci do svého mobilního telefonu.


Bližší informace o fondu Max Úrok naleznete na oficiálních stránkách.

Chci investovat do fondu
Max Úrok

Podílové listy Max Úrok, otevřeného podílového fondu lze pořídit výhradně online v aplikaci Max Invest.

Stáhněte si Max Invest aplikaci do svého mobilního telefonu.


Bližší informace o fondu Max Úrok naleznete na oficiálních stránkách.