CREDITAS Smíšený CZ

CREDITAS Smíšený CZ, otevřený podílový fond je speciálním investičním fondem kolektivního investování ve formě otevřeného podílového fondu

Podílové listy


Aktuální hodnota cenného papíru

k datu 13. 6. 2024

1,0513 Kč

Kumulativní výkonnost

k datu 13. 6. 2024

1 měsíc -0,24 %
3 měsíce 1,51 %
6 měsíců 3,57 %
1 rok 5,13 %
od vzniku 5,13 %
Zobrazit
Graf

UPOZORNĚNÍ: Hodnota NAV byla schválena depozitářem fondu, společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a v souladu se statutem fondu zveřejněna na stránkách fondu www.creditasis.cz. Výkonnost je uváděna v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

ISIN investičních akcií:

CZ0008477502

Min. jednorázová investice:

5 000 Kč

Min. objem pravidelné investice:

500 Kč

Minimální objem odkupu:

není stanoven; přirozeně jde o 1 ks podílového listu

Vstupní poplatek:

0,0 % z hodnoty vydávaných podílových listů

Výstupní poplatek:

0,0 % z hodnoty vydávaných podílových listů

Celková nákladovost (TER):

2,50 %

Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ ve 23. týdnu


Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ ve 23. týdnu

Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ ve 22. týdnu


Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ ve 22. týdnu

Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ ve 21. týdnu


Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ ve 21. týdnu

Strategie, cíle a investice


Cílem CREDITAS Smíšený CZ, otevřený podílový fond je prostřednictvím kombinací investic do akcií a dluhopisů, doplněné ve vhodných případech o některé cenné papíry vydávané investičními fondy dosahovat vyššího výnosu, než jaký je běžný a obvyklý u dluhopisového, nebo peněžního trhu. 

CREDITAS Smíšený CZ je speciálním investičním fondem kolektivního investování ve formě otevřeného podílového fondu. Smíšený charakter podílového fondu umožňuje v rámci limitů definovaných statutem fondu lépe reflektovat podmínky – výnosnost a rizikovost různých investičních nástrojů - aktuálně panujících na kapitálovém a peněžním trhu. CREDITAS Smíšený CZ je fondem českých aktiv, ve smyslu měny a ve smyslu výběru investičních nástrojů. Investice jsou nakupovány v českých korunách a fond tak nepodléhá měnovému riziku. Výběr investic do portfolia fondu probíhá z investičních nástrojů dostupných na českém kapitálovém a peněžním trhu.

Struktura majetku
v % k 6. 6. 2024

Graf

Strategie, cíle a investice

Cílem CREDITAS Smíšený CZ, otevřený podílový fond je prostřednictvím kombinací investic do akcií a dluhopisů, doplněné ve vhodných případech o některé cenné papíry vydávané investičními fondy dosahovat vyššího výnosu, než jaký je běžný a obvyklý u dluhopisového, nebo peněžního trhu. 

CREDITAS Smíšený CZ je speciálním investičním fondem kolektivního investování ve formě otevřeného podílového fondu. Smíšený charakter podílového fondu umožňuje v rámci limitů definovaných statutem fondu lépe reflektovat podmínky – výnosnost a rizikovost různých investičních nástrojů - aktuálně panujících na kapitálovém a peněžním trhu. CREDITAS Smíšený CZ je fondem českých aktiv, ve smyslu měny a ve smyslu výběru investičních nástrojů. Investice jsou nakupovány v českých korunách a fond tak nepodléhá měnovému riziku. Výběr investic do portfolia fondu probíhá z investičních nástrojů dostupných na českém kapitálovém a peněžním trhu.

Struktura majetku
v % k 6. 6. 2024

Graf

Název podfondu:

CREDITAS Smíšený CZ, otevřený podílový fond

Typ fondu:

speciální fond smíšený

Investiční horizont:

min. 5 let 

Datum založení:

9. 1. 2023 

Cenný papír:

podílové listy

Administrátor:

Conseq Funds investiční společnost, a.s. 

Obhospodařovatel:

CREDITAS investiční společnost a.s.

Distributor:

Banka CREDITAS a.s.

Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Auditor:

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o..

Měna:

Kč 

Základní dokumenty


Informační materiály


Finanční výsledkyDůležité upozornění

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností CREDITAS investiční společnost a.s. (dále jen "Investiční společnost") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení mají pouze informativní charakter a obsahují pouze základní přehled, jejich účelem není nahradit statut. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. Potencionální investoři by měli zvážit rizika vyplývající z investičních cílů podfondů, tak jak jsou uvedena v jejich příslušném dodatku ke statutu Fondu, která se odráží zejména v doporučeném investičním horizontu, jakož i poplatcích a nákladech příslušného podfondu. Toto sdělení bylo připraveno s náležitou pečlivostí a pozorností, Investiční společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací uvedených v tomto sdělení není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. 

Podrobné informace nalezne každý investor ve Statutu Fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID), které jsou dostupné v českém jazyce v elektronické verzi na http://www.creditasis.cz. 

Investiční společnost výslovně upozorňuje, že ve vztahu k Bance CREDITAS a.s., která zajišťuje distribuci investičních akcií, je osobou se zvláštním vztahem ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 21/1992 Sb., o bankách. 


Chci investovat do fondu
CREDITAS Smíšený CZ

Bližší podrobnosti o tom, jak snadno začít investovat do investičního fondu CREDITAS Smíšený CZ se dozvíte na stránce mám zájem, která je na webu distributora Banky CREDITAS a.s.