CREDITAS Smíšený CZ

CREDITAS Smíšený CZ, otevřený podílový fond je speciálním investičním fondem kolektivního investování ve formě otevřeného podílového fondu

Podílové listy


Aktuální hodnota cenného papíru

k datu 9. 1. 2023

1,0000 Kč

Kumulativní výkonnost

k datu 9. 1. 2023

1 měsíc
3 měsíce
6 měsíců
1 rok
od vzniku
Zobrazit
Graf

ISIN investičních akcií:

CZ0008477502

Min. jednorázová investice:

5 000 Kč; druhý a další nákup od 5 000 Kč

Minimální objem odkupu:

není stanoven; přirozeně jde o 1 ks podílového listu

Vstupní poplatek:

0,0 % z hodnoty vydávaných podílových listů

Výstupní poplatek:

0,0 % z hodnoty vydávaných podílových listů

Celková nákladovost (TER):

2,50 %

Prvotní úpis podílových listů Smíšeného fondu


Prvotní úpis podílových listů Smíšeného fondu

Strategie, cíle a investice


Cílem CREDITAS Smíšený CZ, otevřený podílový fond je prostřednictvím kombinací investic do akcií a dluhopisů, doplněné ve vhodných případech o některé cenné papíry vydávané investičními fondy dosahovat vyššího výnosu, než jaký je běžný a obvyklý u dluhopisového, nebo peněžního trhu. 

CREDITAS Smíšený CZ je speciálním investičním fondem kolektivního investování ve formě otevřeného podílového fondu. Smíšený charakter podílového fondu umožňuje v rámci limitů definovaných statutem fondu lépe reflektovat podmínky – výnosnost a rizikovost různých investičních nástrojů - aktuálně panujících na kapitálovém a peněžním trhu. CREDITAS Smíšený CZ je fondem českých aktiv, ve smyslu měny a ve smyslu výběru investičních nástrojů. Investice jsou nakupovány v českých korunách a fond tak nepodléhá měnovému riziku. Výběr investic do portfolia fondu probíhá z investičních nástrojů dostupných na českém kapitálovém a peněžním trhu.

Strategie, cíle a investice

Cílem CREDITAS Smíšený CZ, otevřený podílový fond je prostřednictvím kombinací investic do akcií a dluhopisů, doplněné ve vhodných případech o některé cenné papíry vydávané investičními fondy dosahovat vyššího výnosu, než jaký je běžný a obvyklý u dluhopisového, nebo peněžního trhu. 

CREDITAS Smíšený CZ je speciálním investičním fondem kolektivního investování ve formě otevřeného podílového fondu. Smíšený charakter podílového fondu umožňuje v rámci limitů definovaných statutem fondu lépe reflektovat podmínky – výnosnost a rizikovost různých investičních nástrojů - aktuálně panujících na kapitálovém a peněžním trhu. CREDITAS Smíšený CZ je fondem českých aktiv, ve smyslu měny a ve smyslu výběru investičních nástrojů. Investice jsou nakupovány v českých korunách a fond tak nepodléhá měnovému riziku. Výběr investic do portfolia fondu probíhá z investičních nástrojů dostupných na českém kapitálovém a peněžním trhu.

Název podfondu:

CREDITAS Smíšený CZ, otevřený podílový fond

Typ fondu:

speciální fond smíšený

Investiční horizont:

min. 5 let 

Datum založení:

9. 1. 2023 

Cenný papír:

podílové listy

Administrátor:

Conseq Funds investiční společnost, a.s. 

Obhospodařovatel:

CREDITAS investiční společnost a.s.

Distributor:

Banka CREDITAS a.s.

Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Auditor:

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o..

Měna:

Kč 

Základní dokumenty


Informační materiályDůležité upozornění

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností CREDITAS investiční společnost a.s. (dále jen "Investiční společnost") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení mají pouze informativní charakter a obsahují pouze základní přehled, jejich účelem není nahradit statut. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. Potencionální investoři by měli zvážit rizika vyplývající z investičních cílů podfondů, tak jak jsou uvedena v jejich příslušném dodatku ke statutu Fondu, která se odráží zejména v doporučeném investičním horizontu, jakož i poplatcích a nákladech příslušného podfondu. Toto sdělení bylo připraveno s náležitou pečlivostí a pozorností, Investiční společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací uvedených v tomto sdělení není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. 

Podrobné informace nalezne každý investor ve Statutu Fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID), které jsou dostupné v českém jazyce v elektronické verzi na http://www.creditasis.cz. 

Investiční společnost výslovně upozorňuje, že ve vztahu k Bance CREDITAS a.s., která zajišťuje distribuci investičních akcií, je osobou se zvláštním vztahem ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 21/1992 Sb., o bankách. 


Distribuce podfondu

Žádosti, pokyny ke koupi či prodeji investičních akcií lze podávat každý pracovní den na pobočkách Banky CREDITAS a.s.