O strategii a zahájení standardního prodeje fondu CREDITAS Smíšený CZ


V cílech fondu CREDITAS Smíšený CZ, otevřený podílový fond je napsáno, že bude prostřednictvím kombinací investic do akcií a dluhopisů, doplněných ve vhodných případech o některé cenné papíry vydávané investičními fondy dosahovat vyššího výnosu, než jaký je běžný a obvyklý u dluhopisového, nebo peněžního trhu. Co si pod tím máme představit?

Podkladová aktiva tohoto fondu jsou tvořeny kombinací instrumentů peněžního trhu (depozitní vklady, repo obchody) a instrumenty kapitálových trhů (akcie a dluhopisy). Obrazně je tedy fond rozdělen do dvou investičních složek

Instrumenty peněžního trhu

Instrumenty peněžního trhu, tedy depozitní vklady a repo obchody generují vzhledem k aktuálním sazbám zajímavé výnosy. Našimi partnery jsou renomované finanční domy, u kterých si dovolujeme tvrdit, je riziko selhání téměř rovno nule.  

Instrumenty kapitálových trhů

V případě instrumentů kapitálových trhů je situace komplikovanější. V první fázi bude fond investovat do střednědobých státních dluhopisů s fixním a variabilním výnosem, kdy zejména druhé jmenované aktuálně poskytují zajímavé výnosy. Dluhopisy s proměnlivou úrokovou sazbou jsou navázány obvykle na mezibankovní úrokové sazby, v případě státních dluhových papírů denominovaných v korunách českých je jím PRIBOR. Při této logice může vyvstat otázka, proč tedy neinvestovat pouze do těchto cenných papírů? V krátkodobém horizontu se pravděpodobně budou úrokové sazby ještě držet na současné úrovni, nicméně v dlouhodobém lze očekávat postupný pokles, kdy se pravděpodobně úrokové výnosy dostanou pod úroveň fixních. Obecně zde platí, že státní dluhopisy nesou nejnižší riziko z tohoto segmentu.

Tím se však dostáváme k akciové složce, která již určité riziko nese. Nicméně fond se zde drží politiky obezřetnosti a bude investovat výhradně do vysoce likvidních akcií obchodovaných na prime a standard market pražské burzy. Bude investovat do méně rizikových finančních a korporátních akcií s potenciálem zajímavé budoucí dividendy.

Shrneme-li výše uvedené, při současné zajímavé výši depozitních úrokových sazeb a volatilitě na pražské burze lze říci, že fond má našlápnuto být vhodnou volbou pro investora, který je ochoten jít do mírného rizika s potencionálně vyšším výnosem, samozřejmě  v závislosti na vývoji úrokových sazeb a cen akcií na pražské burze.

Zahájení standardního prodeje podílových listů

Na počátku dubna letošního roku bylo zahájeno prvotní úpisovací období, tj. nákup podílových listů fondu byl v tomto období realizován za částku ve výši 1 CZK za jeden podílový list. Od července 2023 již bude stanovována hodnota NAV, která bude reflektovat vývoj hodnoty podílových listů dle výkonnosti portfolia fondu. První hodnota NAV bude vzhledem ke svátkům stanovena v pátek 7. července 2023.

Další novinky

Vývoj NAV Max Variant CZ ve 28. týdnu


Vývoj NAV Max Variant CZ ve 28. týdnu

CREDITAS Nemovitostní I v červnu výrazně rostl


CREDITAS Nemovitostní I v červnu výrazně rostl

Vývoj NAV Max Variant CZ ve 27. týdnu


Vývoj NAV Max Variant CZ ve 27. týdnu